โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย (มทร.สุวรรณภูมิ)

# รายละเอียด
ความเป็นมา

ความมีจิตอาสา และจิตสาธารณะเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในคนทั้งประเทศไม่ว่าจะมียากดีมีจนเพียงใด เพราะสังคมไม่อาจอยู่ได้หากมีความเห็นแก่ตัว เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ควรจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกลักษณะนี้ลงไปตั้งแต่ยังมีอายุไม่มาก เนื่องด้วยในสมัยปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลทุกอย่างในโลกสามารถค้นหาได้เพียงมีเครื่องมืออิเล็กโทรนิคอย่างคอมพิวเตอร์ ผู้คนจึงมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ แต่ขาดการมองสภาพแวดล้อมรอบนอกว่ามีความเป็นไปอย่างไร ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของผู้อื่นนอกจากคนที่ตนสนใจและตนเอง

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวมีความสอดคล่องกับนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เสนอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยไทยขึ้น โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ให้ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ได้ตระหนักถึง ความสำคัญดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาได้แบ่งปันความรู้ความสามารถด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับสังคม และส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมให้ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

วันจัดโครงการ วันที่ 21 เมษายน 2561
สถานที่ดำเนินโครงการ ณ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประโยชน์/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสามารถได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ได้ประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสาต่อไป
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนร่วมกัน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์/VOIP เบอร์ติดต่อภายใน 035 709 089 มือถือ 084 568 9541
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ส่วนงาน/ฝ่าย งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา