โครงการวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -ร่วมจัดกิจกรรมการละเล่นวันเด็ก -ร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนการทำกิจกรรม -จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
Output ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 92
Impact นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
ผู้ประสานโครงการ -
เบอร์โทรศัพท์/VOIP -
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Link รูปภาพ คลิกที่นี่