โครงการเกษตรอาสา ปี 2560

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรอาสา ปี 2560
รายละเอียด ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม - ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน - จัดทำแปลงผักให้กับโรงเรียน - มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน
Output จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 40 คน
Outcome นักศึกษามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ นักศึกษาได้รู้จักเอื้อเฟื้อ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
Impact พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้านมีจิตสาธารณะ
งบประมาณทีได้รับ 10550
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 48
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ นายน่านธวัช สมปาน ตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 14112
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Link รูปภาพ คลิกที่นี่