โครงการจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนศรีวิกรณ์

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนศรีวิกรณ์
รายละเอียด เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนศรีวิกรณ์
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
Outcome เกิดการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชน
Impact เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายจิตอาสา
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนศรีวิกรณ์
ผู้ประสานโครงการ อ.กอบชัย เมฆดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 035709103
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Link รูปภาพ คลิกที่นี่