“พัฒนาตลาดโก้งโค้งสู่ชุมชนอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ “พัฒนาตลาดโก้งโค้งสู่ชุมชนอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
รายละเอียด ) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 2) สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 3) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output เกิดการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
Outcome กิดการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
Impact ชุมชนมีการพัฒนาโดยฐานความรู้จากมหาวิทยาลัย
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ -
ผู้ประสานโครงการ อ.กอบชัย เมฆดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 035709103
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Link รูปภาพ คลิกที่นี่