โครงการ “นัดพบแรงงาน”

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ โครงการ “นัดพบแรงงาน”
รายละเอียด 1) เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานและจ้างงานระหว่างนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจและบริษัทต่าง ๆ 2) เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา และบัณฑิต ได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน 3) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจได้เปิดโอกาสในการหางานและพบกับผู้ประกอบการ
Outcome นักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้รับการจ้างงานจากการเข้าร่วมโครงการ
Impact เกิดการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ สำนักจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
ผู้ประสานโครงการ อ.กอบชัย เมฆดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 035709103
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Link รูปภาพ คลิกที่นี่