“การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สังคมอาเซียน”

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สังคมอาเซียน”
รายละเอียด 1) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความพร้อม ด้านการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนในปี 2558 อย่างแท้จริง 2) เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล การวิจัย การเรียนรู้ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน 3) เพื่อให้ชุมชนชาวตลาดโกงโค้ง มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดโกงโค้ง ให้เป็นตลาดตัวอย่างตลาดการค้าเสรีเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนต่อไป
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output เกิดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล การวิจัย การเรียนรู้ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ เพื่อให้ชุมชนชาวตลาดโกงโค้ง มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
Outcome เกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดโกงโค้ง ให้เป็นตลาดตัวอย่างตลาดการค้าเสรีเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนต่อไป
Impact ตลาดโกงโค้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการเป็นตลาดตัวอย่างตลาดการค้าเสรีเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนต่อไป
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ -
ผู้ประสานโครงการ อ.กอบชัย เมฆดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 035709103
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Link รูปภาพ คลิกที่นี่