โครงการเกษตรอาสา ปี 2557

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรอาสา ปี 2557
รายละเอียด ปรับภูมิทัศน์ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชผักสวนครัว
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชผักสวนครัว วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
Output สโมสรนักศึกษา จำนวน ๑๐ คน มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า จำนวน 2๐ คน
Outcome ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
Impact คนในชุมชนบ้านท้องคุ้ง มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และได้ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ผักสวนครัว
งบประมาณทีได้รับ 1585
แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินคงเหลือจากการบริจาคทำบุญโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร หมู่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ นายธีรภัทร เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 14112
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Link รูปภาพ คลิกที่นี่