โครงการเกษตรอาสา ปี 2559

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรอาสา ปี 2559
รายละเอียด - ทำแปลงผัก, ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด,สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน - ปรับปรุงบริเวณอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น สนามเด็กเล่น ,ห้องสมุด - บริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561
Output นักศึกษาได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
Outcome นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “จิตรสาธารณะ” หรือ “จิตอาสา”
Impact - ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเอื้อเฟื้อ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม - ก่อให้เกิดพลังความรัก และสามัคคีในหมู่คณะ
งบประมาณทีได้รับ 5000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนวัดเทพมงคล ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 14112
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Link รูปภาพ คลิกที่นี่