โครงการเกษตรอาสา ปี 2558

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรอาสา ปี 2558
รายละเอียด - ปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ประดับ ปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว - ฟังเทศน์
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
Output นักศึกษาได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
Outcome นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “จิตรสาธารณะ”หรือ “จิตอาสา”
Impact นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
งบประมาณทีได้รับ 3000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2558
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ นายไชยรัตน์ ผ่องบุรุษ
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 14112
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Link รูปภาพ คลิกที่นี่