โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่่งแวดล้อม

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่่งแวดล้อม
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศาสนาสถาน
Output จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 120 คน
Outcome ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ร้อยละ 80
Impact เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการสู่ชุมชน
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้ภาคปกติประจำปีงบประมาณ 2558
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณุบรี
ผู้ประสานโครงการ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 47003
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Link รูปภาพ คลิกที่นี่