โครงการวันเด็กแห่งชาติ

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -ร่วมจัดกิจกรรมการละเล่นวันเด็ก -ร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนการทำกิจกรรม -จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
Output ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอในใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80
Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 82
Impact นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโชยน์ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ประสานโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 47003
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Link รูปภาพ คลิกที่นี่