โครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัญจร

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัญจร
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม ออกบริการให้ความรู้และออกบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับวิชาการซ่อมเครื่องจักกลการเกษตรการซอมไฟฟ้า การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ
Output จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
Outcome นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช่้ในการปฏิบัติงาน
Impact นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโชยน์ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2559
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณุบรี
ผู้ประสานโครงการ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 47003
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Link รูปภาพ คลิกที่นี่