โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตร

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตร
รายละเอียด ออกทำกิจกรรมโครงการโดยให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนนำไปบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตรภายในศาสนสถาน
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม ออกทำกิจกรรมโครงการโดยให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนนำไปบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตรภายในศาสนสถาน
Output จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 120 คน
Outcome ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนร้อยละ 80
Impact เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการสู่ชุมชน
งบประมาณทีได้รับ 40000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนวัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ผู้ประสานโครงการ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 47003
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Link รูปภาพ คลิกที่นี่