โครงการจิตอาสาส่งรักด้วยใจส่งไปสู่น้อง

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาส่งรักด้วยใจส่งไปสู่น้อง
รายละเอียด จัดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ และบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 22-23 ตุลามคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Output นักศึกษาผ่านการอบรมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตอาสา
Outcome เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหมือผู้ด้อยโอกาส
Impact เป็นการประชาสัมพันธ์คณะและมหาลัยให้เป็นที่รู้จักกับให้กับหน่วยงานที่ทางคณะได้เข้าไปจัดกิจกรรม
งบประมาณทีได้รับ 20000
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 125
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวห้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประสานโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจายย์ชลลดา ทวีคูณ และ อ.จิราณีย์ พันมูล
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 29000
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่