โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
รายละเอียด ทำความสะอาดรอบเวณวัดไผ่โสมนริทร์ และร่วมกิจกรรมทำบุญ
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม 16 พฤษภาคม 2559 ณ วัดไผ่โสมนริทร์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
Output นักศึกษาผ่านการอบรมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตอาสา
Outcome ปรับทัศนียภาพของวัดให้ดีขึ้น
Impact ทำให้สถานที่ที่ประชาชนในชุมชนเข้ามาทำบุญ รู้สึกบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดไผ่โสมนริทร์ ต.บ้าน้
ผู้ประสานโครงการ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 19000
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่