โครงการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโบราณสถาน

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโบราณสถาน
รายละเอียด ทำความสะอาดโบราณสถาน ณ พระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 22 กันยายย 2560 ณ พระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
Output นักศึกษาผ่านการอบรมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตอาสา
Outcome ปรับทัศนียภาพของพระราชวังโบราณให้ดีขึ้น
Impact ทำให้สถานที่ที่ประชาชนในชุมชนที่ท่องเที่ยว รู้สึกบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ ณ พระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 19000
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่