โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมโยธาพัฒนาชุมชน

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมโยธาพัฒนาชุมชน
รายละเอียด โครงการที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน วางเเผน และพัฒนางานในลักษณะของการทำงานจริงกับพื้นที่จริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้มีส่วนในการทำเพื่อสังคมด้วย
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม สร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชน
Output จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 39
Outcome นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน
Impact พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้านมีจิตสาธารณะ
งบประมาณทีได้รับ 30000
แหล่งที่มาของงบประมาณ 30000
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ ชุมชนในพื้นที่
ผู้ประสานโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 46007
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่