โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลสุพรรณบุรี

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลสุพรรณบุรี
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม พลังานทดเเทน
Output -
Outcome -
Impact -
งบประมาณทีได้รับ 39999
แหล่งที่มาของงบประมาณ 39998.52
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ -
ผู้ประสานโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 46000
หน่วยงานที่จัดโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Link รูปภาพ คลิกที่นี่