โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”
รายละเอียด ฟังบรรยายธรรม,กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพุทธศาสนสถานวัดอโยธยา
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
Outcome นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของโบราณสถาน
Impact นักศึกษาได้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ อย่างมีสติและถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณทีได้รับ 30000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดอโยธยา
ผู้ประสานโครงการ นายฐาปกรณ์ คารีขัน
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 035709089
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่