โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
รายละเอียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยมีชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งและเก่าแก่ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคฤดูร้อน ประจำปีก 2560 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา โดยการก่อสร้างอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 50 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2561 – 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยี กำปงสปือ อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการรวมตัวขององค์การนักศึกษา ชมรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึกษาองค์การนักศึกษา และชมรม จาก 4 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และดำเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคง และบริหารจัดการตนเองได้ ตามกลยุทธ์ที่ 5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างชื่อเสียงสู่สังคม/ชุมชน (การเข้าร่วมประกวด สร้างนวัตกรรม โครงงาน เผยแพร่) เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นการนำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่สถาบันฯ
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 21 มิถุนายน 2561
Output 1. โครงการการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 โครงการ 2. อาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 11 ห้อง
Outcome 1.ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา 2. อาคารเรียนเกิดประโยชน์ใช้สอย
Impact สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบประมาณทีได้รับ 70628
แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินองค์การนักศึกษา (ชมรม)
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 26
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
ผู้ประสานโครงการ กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับ องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 10502
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่