kkk

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ kkk
รายละเอียด -
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output -
Outcome -
Impact -
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ -
ผู้ประสานโครงการ -
เบอร์โทรศัพท์/VOIP -
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่