กิจกรรมจิตอาสาธรรมะวัยใส ฟังธรรม ทำความสะอาดโบราณสถาน

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ กิจกรรมจิตอาสาธรรมะวัยใส ฟังธรรม ทำความสะอาดโบราณสถาน
รายละเอียด ฟังบรรยายธรรม,กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพุทธศาสนสถานวัดอโยธยา
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม -
Output 1.โครงการจิตอาสาธรรมะวัยใส
Outcome 1.ได้ฟังธรรม 2.ทำกิจกรรมจิตอาสา
Impact สร้างความมีคุณธรรม และรู้จักคุณค่าของโบราณสถาน
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดอโยธยา
ผู้ประสานโครงการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 10502
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่