โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย (มทร.สุวรรณภูมิ)

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย (มทร.สุวรรณภูมิ)
รายละเอียด กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวมีความสอดคล่องกับนโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เสนอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยไทยขึ้น โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ให้ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Output อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
Impact มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนร่วมกัน
งบประมาณทีได้รับ 21000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัง
ผู้ประสานโครงการ นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 10502
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่