ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดสกลนคร

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดสกลนคร
รายละเอียด มอบสิ่งของจำเป็นในการอุปโภค บริโภค เเละนำเงินบริจาคของนักศึกษาและบุคลากร มาสบทบทุนเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 73,000 บาท
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร
Output อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
Impact รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
งบประมาณทีได้รับ 0
แหล่งที่มาของงบประมาณ -
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ประสานโครงการ นางสาวชวนพิศ เปรมกมล
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 10502
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่