โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”

Id รายละเอียด
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purify mind RUS”
รายละเอียด - ฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน - กิจกรรมฐานเสริมสร้างสุข คุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพุทธศาสนสถานภายในวัดอโยธยา
แผนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Output นักศึกษาตระหนักในความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
Outcome นักศึกษามีภูมิคุ้มกันในตัวเอง เรียนรู้การใช้ชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Impact สร้างความมีคุณธรรม และรู้จักคุณค่าของโบราณสถาน
งบประมาณทีได้รับ 30000
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมารแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120
หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานโครงการ นายฐาปกรณ์ คารีขัน
เบอร์โทรศัพท์/VOIP 10502
หน่วยงานที่จัดโครงการ กองพัฒนานักศึกษา
Link รูปภาพ คลิกที่นี่