ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโครงการจิตอาสา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรอกรหัสบัตรประชาชน


**หมายเหตุ กำหนดการ และสถานที่ในการเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ดังตารางด้านล่าง
ศูนย์พื้นที่ วันที่ สถานที่รับ
ศูนย์หันตรา และศูนย์วาสุกรี วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์หันตรา
ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี
ศูนย์นนทบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์นนทบุรี